Uppdragsgivare

Uppdragsgivare2016-11-21T11:53:45+01:00

Uppdragsgivare

Det är många aktörer som är engagerade i Sveriges totalförsvar. Nedan finner du de största uppdragsgivarna, men listan skulle kunna göras längre beroende på vilka uppgifter som ska lösas. Det kan till exempel handla om uppdrag för Svenska Kraftnät, Strålsäkerhetsmyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen, Jordbruksverket eller Post & Telestyrelsen. Flera av uppdragsgivarna har i sin tur ett mångfald av befattningar som de frivilliga försvarsorganisationerna bemannar. Läs mer om uppdragsgivarna verksamhet på någon av länkarna nedan.Hemvärnet – En nationell resurs
Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, och ytövervaka och skall även stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

www.hemvarnet.seMSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar. Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap. När kriser och större olyckor inträffar kan det visa sig att ordinarie planerade resurser inte räcker till. I det läget behöver de aktörer som hanterar krisen förstärkning.

www.msb.seLänsstyrelsen
Länsstyrelserna är statliga myndigheter som genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd beredskap. Länsstyrelsen ska avseende krisberedskap vara sammanhållande inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

www.lansstyrelsen.seKommunen och Frivilliga Resursgrupper (FRG)
Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

www.civil.se/frg/


Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna
utgör en viktig del av det svenska försvaret.
Läs mer om vad som ingår i dagens moderna
försvar och hur allt är organiserat.  

Läs mer om Försvaret!